A Népművészeti Egyesületek Szövetsége mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint tájékoztatja az EFOP 1.12.1-17-2017-00022. számú,  „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” című projekt keretében megvalósuló rendezvények résztvevői személyes adatainak kezelésére vonatkozó tevékenysége elveiről és szabályairól, az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, a továbbiakban: GDPR), valamint az adatvédelemmel kapcsolatos további hatályos jogszabályokkal összhangban.

I. Az Adatkezelő adatai

Név: Népművészeti Egyesületek Szövetsége

Székhely: 1011 Budapest Szilágyi Dezső tér 6.

Nyilvántartási szám: 01-02-0001041

Adószám: 19001229-2-41

Képviselő: Pál Miklósné (elnök)

Adatkezelő honlapjának címe: www.nesz.hu

II. Az Adatkezelő adatkezelésének részletes feltételei

1. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), és az Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.

2. Az adatkezelés jogalapjai:

a) Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és pontjain alapul. 

3. Az Adatkezelő az Érintettek alábbi adatait kezeli:

a) a résztvevő neve,

b) a résztvevő születési éve,

c) a résztvevő elérhetősége (e-mail, telefonszám)

4. Az adatkezelés célja:

a) A támogatási források igénybevételéhez kötődő adminisztratív feladatok végrehajtásához az Adatkezelőnek fel kell használnia a támogatásban érintett személyek fenti adatait. Az adminisztratív feladatok magukban foglalják a támogatásból megvalósítandó programokhoz kapcsolódó nyomtatványok kitöltését, dokumentumok előállítását és azoknak a támogatáskezelő szervek felé történő benyújtását.

5. Az adatkezelés időtartama:  

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait

a) legalább 2027. december 31.-ig, ill. a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetőek.

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás:

a) Az Érintett személyes adatainak kezelésében az adatkezelés célja szerinti tevékenységeket végző – az Adatkezelő alkalmazásában álló, vagy az Adatkezelővel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló – munkatársak vesznek részt. 

III. Az Érintettek jogai, jogérvényesítés

1. Az Érintettek jogai különösen:

Az Érintett adatainak kezelése az érintett önkéntes hozzájárulása alapján történik, melyet az Adatkezelőnek a fenti elérhetőségeken keresztül adott újabb nyilatkozatával az érintett bármikor visszavonhat.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon.

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog).

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt jelentős mértékben érintené.

2. Panaszkezelés, jogorvoslat

a) Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével, panaszával az Adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

Adatkezelő neve: Népművészeti Egyesületek Szövetsége

címe:  1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.

honlapja: www.nesz.hu